БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

-Засаг дарга

-Засаг даргын орлогч

-Засаг даргын Тамгын газрын дарга

-Хууль эрхзүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-Нийгмийн ажилтан

-Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

Санхүүгийн алба:

-Санхүүгийн албаны дарга, Ерөнхий нягтлан бодогч

           -Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

           -Нягтлан бодогч

           -Нярав

Хөдөө аж ахуйн тасаг:

-Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга

             -Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтэн-2

            -Мал эмнэлгийн тасаг

                        – Мал эмнэлгийн тасгийн хяналтын Улсын байцаагч

                      -Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч

-Байгаль орчны тасаг:

-Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч

           -Байгаль хамгаалагч-3

-Нийтлэг үйлчилгээ:

-Сахиул

-Жолооч

-Үйлчлэгч

Аймгийн хэлтсийн харьяа Засаг даргын дэргэдэх босоо удирдлагатай ажлын албадууд:

-Улсын бүртгэл

-Нийгмийн даатгал

-Хөдөлмөр, нийгмийн халамж үйлчилгээ

-Газар

-Татвар

-Цаг уур

-Хэсэг, цагдаа

УДИРДЛАГА

Батцэнгэл сумын Засаг дарга Ц.Зоригтхүү,

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Улаанчулуу /1-р баг/ багийн Засаг дарга Т.Өлзийбүрэн, утас 88663956

Хөнөг /2-р баг/ багийн Засаг дарга Ж.Мэндбат, утас 97056300

Дэл /3-р баг/ багийн Засаг дарга Д.Батбаяр, утас 97056313

Баян-Уул /4-р баг/ багийн Засаг дарга С.Мягмархорлоо, утас 88753595

Цац /5-р баг/ багийн Засаг дарга М.Алтанболд, утас 88003424

Дайр бор /6-р баг/ багийн Засаг дарга Н.Шинэбаатар, утас 88001925

Багийн Засаг даргын чиг үүрэг “Төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг дарга, Иргэдийн Нийтийн Хурлын шийдвэрийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшинг судлан статистикийн мэдээлэл гаргахын зэрэгцээ хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх”

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2016 оноос “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” байгуулагдан төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй нэг дороос хүртээмжтэй, түргэн, шуурхай хүргэх зорилгоор ажиллаж байна.

 НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ дараах чиглэлээр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд:

Нэг. НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Батцэнгэл сумын хөдөлмөр, нийгмийн халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн Б.Алтанчимэг, Утас 88277078 Цахим хаяг zulaaa_1206@yahoo.com

            Чиг үүрэг “Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн хүрээнд гарсан хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг анхан шатанд хүргэх”

Батцэнгэл сумын нийгмийн ажилтан: З.Дамбарэнцэн, Утас: 85896616, Цахим хаяг: zdambaa@yahoo.com

            Чиг үүрэг “Нийгмийн салбарын талаарх хууль тогтоомж бодлого, шийдвэр, Засгийн газар, аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засаг даргын Тамгын газраас гарч буй цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг хариуцан ажиллаж иргэдийг үнэн бодит мэдээллээр цаг тухай бүр хангах”

Хоёр. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Батцэнгэл сумын нийгмийн даатгалын байцаагч О.Цэвэлмаа

            Утас: 88169681, 94100384, цахим хаяг tsevelmaa.o@ndaatgal.mn

            Чиг үүрэг “Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг анхан шатанд хүргэх”

Гурав. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Батцэнгэл сумын Улсын бүртгэгч Ч.Нансалмаа

            Утас: 93074230, 86074230, цахим хаяг nansalmaa@gmail.com

Чиг үүрэг “Иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүн амд ил тод, чанартай, хүртээмжтэй хүргэж, улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг анхан шатанд хүргэх”

Дөрөв. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Батцэнгэл сумын газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Итгэлмаа

            Утас: 88697060, цахим хаяг itgelmaabat5@gmail.com

Чиг үүрэг “Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн систем эрхлэх, газрын төлбөр, татварын ногдуулалт үүсгэж татварын удирдлага нэгдсэн системд илгээх, сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх газрын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх”

Тав. ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

            Батцэнгэл сумын Хууль эрхзүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Тунгалагтамир, Утас: 88999818, n.tamir58@yahoo.com

Чиг  үүрэг “Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих”

Зургаа. ТАТВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Батцэнгэл сумын Татварын Улсын байцаагч Д.Батбаатар

            Утас: 99971767, цахим хаяг baagii_78@yahoo.com

            Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өр барагдуулах, татварын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх”

Долоо. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг нь Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 267 дугаар тогтоолоор өөрчлөн байгуулагдсан бөгөөд 853 малчин өрхтэй, 315.3 мянган га бэлчээртэй, 334,935 толгой малтай, худалдаа үйлчилгээний 24 цэг салбартай, 4 хоршоотой үйл ажиллагаа явуулж байна.

Батцэнгэл сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга, бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Орхонтамир, Утас 99977663, 86245455

Цахим хаяг: orkhontamir0522@yahoo.com

            Чиг үүрэг “Бэлчээр, газар тариалангийн талаарх хууль, тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, тасгийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах”

Батцэнгэл сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Дэмбэрэлцэцэг, Утас 88338828

Цахим хаяг dembeed901@gmail.com

Чиг үүрэг “Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, малын генетик нөөцийг ашиглах, хамгаалах, сайжруулах, мал үржлийн ажил үйлчилгээ, бүртгэлийг зохион байгуулах, мэргэжил аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийг хангах”

Найм. МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ

Мал эмнэлгийн тасаг нь Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн  267 дугаар тогтоолын дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс байгуулагдан 2 орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Э.Буян-Өлзий, Утас 86019588, Цахим хаяг buyanulziie@gmail.com

Мал эмнэлгийн тасгийн хяналтын Улсын байцаагч

П.Лхамжав, Утас 88999488, Цахим хаяг lhamaa8520@yahoo.com

 Мал эмнэлгийн тасгийн тархварзүйч

Чиг үүрэг Сумын нутаг дэвсгэрт салбарын бодлого, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, мал амьтны өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл, хорио цээрийн дэглэмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих мал амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангуулах

Ес. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАСАГ

Батцэнгэл сумын Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч Т.Холбообаатар, Утас 99831760

Байгаль хамгаалагч С.Мөнхбат, Утас 97056274, 96056274

Байгаль хамгаалагч Н.Нарболд, Утас 99020981

            Чиг үүрэг “Байгаль орчныг хамгаалах багц хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдон гарсан стандарт журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх”

Арав. САНХҮҮГИЙН АЛБА

Орон нутгийн санхүүгийн алба нь төсвийн тухай хуульд заасан нийтлэг чиг үүрэг болон орон нутгийн төсвийн өр авлага,  өмч бүртгэлийг хариуцан төсөвт байгууллагын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.

Санхүүгийн албаны дарга Ж.Лхамсүрэн, Утас 93074225

Цахим хаяг lkhamaa_0909@yahoo.com

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн О.Энхжаргал, Утас 80234623

Цахим хаяг orosooenkhjargal645@gmail.com

Нягтлан бодогч А.Пүрэвсүрэн, Утас 95012138

Цахим хаяг puujee950420@gmal.com

Нярав М.Угтахбаяр, Утас 95162288,

Цахим хаяг munhugtah55@gmail.com

Арван нэг. Батцэнгэл сумын Цагдаагийн хэсэг

 Хэсгийн төлөөлөгч О.Бэхбат, Утас 92029402

             Хэв журмын цагдаа А.Энхбаатар, Утас 99891824

            Чиг үүрэг “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтээр дагаж мөрдөх журмыг сахиулах, хүн амын амгалан тайван байдал, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах”

Арван хоёр. АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Батцэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч А.Энхчулуун Утас:98651227, Цахим хаяг: achuluun46@gmail.com

Чиг үүрэг “Сумын Засаг даргын Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг чанд мөрдөн ажиллаж, баримт бичгийн эргэлт, эмх цэгц, соёлыг сайжруулан байгуулагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны тасралтгүй, шуурхай байдлыг бүрэн хариуцах”

Арван гурав. НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Засаг даргын Тамгын газрын жолооч Х.Амарсайхан

Утас: 92062376

Чиг үүрэг “Төрийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх нөхцөлийг  бүрдүүлэх, автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангах”

Засаг даргын Тамгын газрын үйлчлэгч Х.Хажидмаа

Утас: 94070614

Чиг үүрэг “Ажлын байранд цэвэрлэгээ үйлчилгээг зохих түвшинд хийж төрийн албан хаагчид цэвэр орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх”

Засаг даргын Тамгын газрын сахиул Д.Ачлалт

Утас: 98802828

Чиг үүрэг Засаг даргын Тамгын газрын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, иргэдэд түргэн шуурхай байх нөхцлийг бүрдүүлэхэд туслах чиглүүлэх, аюулгүй ажиллагааг хангах, харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх”

 Засаг даргын Тамгын газрын халаалтын зуухны галч

Н.Ариунболд, 98150815

Б.Буянбат, Утас: 88838582

Э.Мөнхбаатар, Утас: 80963632

Чиг үүрэг “Байгууллагын халаалт, дулааны хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, халаалтын зуухны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах”

Засаг даргын Тамгын газрын усны машины жолооч Т.Ганбат

Утас: 86801555

Чиг үүрэг “Ус тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх”

Засаг даргын Тамгын газрын хогны машины жолооч Т.Батболд

Утас: 86801555

Чиг үүрэг “Хог тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх”

Profit Gain AI

You may also like...